logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  20 กันยายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  19 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  15 กรกฎาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนเมษายน 2559
  18 พฤษภาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  19 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  18 มีนาคม 2559