logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

ข้อมูลทั่วไป 

     พิจิตร เมืองพญาชาละวัน ถิ่นกำเนิดนิทานเรื่อง ไกรทอง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีความหมายว่า "เมืองงาม" ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ ในสมัยสุโขทัยปรากฎในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและในศิลาจารึกหลักที่8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองโอฆบุรี" ซึ่งแปลว่า "เมืองในท้องน้ำ" นอกจากนี้เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่ 8 หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองเช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บ้านคลองเรียงซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ ลัดแม่น้ำน่านที่ตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็นแม่น้ำน่านไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา

     จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจดใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกประมาณ 72 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ อำเภอวชิรบารมี อำเภอสากเหล็ก อำเภอคงเจริญ และอำเภอบึงนาราง 

 

ข้อมูลการเดินทาง 

รถยนต์

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ที่อยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์ - ชุมแสง - บางมูลนาก - ตะพานหิน - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 1118) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ที่อยุธยา ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางตากฟ้า - เขาทราย - สากเหล็ก (ทางหลวงหมายเลข 11) และเข้าสู่จังหวัดพิจิตรที่กิ่งอำเภอสากเหล็ก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111) รวมระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ที่อยุธยา ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางสายตากฟ้า - เขาทราย (ทางหลวงหมายเลข 11) แยกเข้าเส้นทางเขาทราย - ตะพานหิน (ทางหลวงหมายเลข 113) แยกเข้าเส้นทางตะพานหิน - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 113) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ที่อยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข 117) ถึงอำเภอสามง่าม แยกเข้าเส้นทางสามง่าม - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 115) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2220 4334, 0 2220 4444,1690 หรือ http://www.railway.co.th/ สถานีรถไฟพิจิตร โทร. 0 5661 2136

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารประจำทางทั้งปรับอากาศและธรรมดา ไป - กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ - พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2852-66 หรือwww.transport.co.th สถานีขนส่งพิจิตร โทร. 0 5661 1622 

การเดินทางจากอำเภอเมืองพิจิตรไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง  - กิโลเมตร 
อำเภอสามง่าม 18 กิโลเมตร 
อำเภอสากเหล็ก 20 กิโลเมตร 
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 25 กิโลเมตร 
อำเภอวชิรบารมี 26 กิโลเมตร 
อำเภอตะพานหิน 28 กิโลเมตร 
อำเภอวังทรายพูน 31 กิโลเมตร 
อำเภอทับคล้อ 44 กิโลเมตร 
อำเภอบางมูลนาก 50 กิโลเมตร 
อำเภอโพทะเล 66 กิโลเมตร 
อำเภอดงเจริญ 78 กิโลเมตร 
อำเภอบึงนาราง 86 กิโลเมตร 

 

แผนที่จังหวัดพิจิตร

อาณาเขตและการปกครอง :

จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจดใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกประมาณ 72 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จดจังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ จดจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก จดจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์

จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอและ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ กิ่งอำเภอสากเหล็ก กิ่งอำเภอดงเจริญและกิ่งอำเภอบึงนาราง
http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=136&orderNo=3
 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร 

 

วัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ใกล้ศาลากลางจังหวัด(หลังเดิม) วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2388 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก มีหน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิจิตร ประวัติมีอยู่ว่า พระพิจิตร ซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยากได้พระประธานมาประดิษฐานที่จังหวัดพิจิตรในโอกาสที่ทัพกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อไปปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ พระพิจิตรจึงได้ขอร้องแม่ทัพว่า เมื่อปราบขบถเสร็จแล้วให้หาพระมาฝาก ดังนั้น เมื่อเสร็จศึก แม่ทัพนั้นจึงได้อาราธนาพระพุทธรูป หลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำปิง โดยฝากเจ้าเมืองกำแพงเพชรไว้ ต่อมาจึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถวัดนครชุมก่อน แล้วจึงย้ายมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จนถึงปัจจุบัน พระอุโบสถจะเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น.

วัดวัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า "วัดวังตะโก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นพิพิธภัณฑ์รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรู้จักและเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่าง เป็นพิพิธภัณฑ์นครไชรบวร เป็นที่แสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ทางวัดได้สะสมไว้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุที่มีผู้นำมาถวาย เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เปิดให้ประชาชนนมัสการระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

สวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
ตำบลวังทับไทร เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น โชคอนันต์ และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุ์พันธุ์ไข่ไก่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  

วนอุทยานนครไชยบวร อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร
หมู่ 2 บ้านหนองดง ตำบลท่าเสา ห่างจากตัวอำเภอโพทะเลประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายของพิจิตร มีต้นไม้ยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น ช่วงฤดูหนาวจะมีนกมีอาศัยเป็นจำนวนมาก
   
วัดบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร
สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1067 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก่อนถึงวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินในลักษณะประติมากรรมศิลปะจักสานด้วยเส้นลวดทองเหลืองของวัดบ้านน้อย  

วัดเขารูปช้าง อำเภอเมือง จ.พิจิตร
ตั้งอยู่ที่ตำบลดงป่าคำ ตามเส้นทางสายพิจิตร-ตะพานหิน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเจดีย์แบบลังกาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้าง  

วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร
วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิ์สัตว์) ตั้งอยู่ตำบลทับคล้อ ซอยเทศบาลทับคล้อ 5 ภายในมีสถานที่สำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ  

วัดยางสามต้นวนาราม (วัดไตรยาง) อำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร
วัดยางสามต้น อยู่ที่ตำบลหนองพระ ริมทางหลวงหมายเลข 11 มีวิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่มาก และรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ดัง 25 รูป  

ศาลเจ้าแม่ทับทิม อำเภอเมือง จ.พิจิตร
ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางด้านหลังใกล้ริมทางรถไฟสายเหนือ สายเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ภายในศาลมีองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน  

ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม) อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
เป็นไร่องุ่นพันธุ์ดี ในพื้นที่ 200 ไร่ พันธุ์ที่มีชื่อเสียงคือพันธ์แบล็คควีน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทิวทัศน์ที่สวยงามของไร่องุ่น ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกองุ่นทั้งสำหรับทำไวน์ องุ่นทานเป็นผลสดๆ ชมโรงบ่มไวน์ ที่ไร่องุ่นนี้  

ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีจระเข้ นกยูง กวาง หมูป่า เปิดให้เข้าชมทุกวัน  

วัดโรงช้าง อำเภอเมือง จ.พิจิตร
ตั้งอยู่ที่ตำบลโรงช้างทางทิศใต้ของตัวเมือง ติดกับถนนพิจิตร สามง่าม - วังจิก (ใช้ทางหลวงหมายเลข 115 และทางหลวงหมายเลข 1068) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 5


ดูข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพิจิตรกับทาง ททท. ที่เว็บไซต์  http://www.tat.or.th/
หรือดูข้อมูลจากเว็บไซต์จังหวัดพิจิติร ที่  http://www.phichit.go.th/
และ http://www.phichit.go.th/amazing/amazing.html 

 

คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร

ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ     แข่งเรือยาวประเพณี
พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน    เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร     รสเด็ดส้มท่าข่อย
ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง     ตำนานเมืองชาละวัน

 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร

อำเภอเมืองพิจิตร  

- อบจ.พิจิตร

- เทศบาลเมืองพิจิตร

- เทศบาลตำบลวังกรด

- เทศบาลตำบลหัวดง

- เทศบาลตำบลท่าฬ่อ

- เทศบาลตำบลคงป่าคำ

- อบต. คลองคะเชนทร์

- อบต. ฆะมัง

- อบต. ดงกลาง

- อบต. ท่าหลวง

- อบต. ท่าฬ่อ

- อบต. บ้านบุ่ง

- อบต. ปากทาง

- อบต. ป่ามะคาบ

- อบต. ไผ่ขวาง

- อบต. เมืองเก่า

- อบต. ย่านยาว

- อบต. โรงช้าง

- อบต. สายคำโห้

- อบต. หัวดง

อำเภอโพทะเล  

- เทศบาลตำบลโพทะเล

- เทศบาลตำบลท่าเสา

- เทศบาลตำบลบางคลาน

- เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

- อบต. โพทะเล

- อบต. ทะนง

- อบต. ท่าขมิ้น

- อบต. ท่านั่ง

- อบต. ท่าบัว

- อบต. ท้ายน้ำ

- อบต. ท่าเสา

- อบต. บ้านน้อย

- อบต. วัดขวาง

อำเภอบึงนาราง  

- อบต. บึงนาราง

- อบต. บางลาย

- อบต. โพธิ์ไทรงาม

- อบต. ห้วยแก้ว

- อบต. แหลมรัง

อำเภอตะพานหิน  

- เทศบาลเมืองตะพานหิน

- เทศบาลตำบลหนองพยอม

- อบต. คลองคูณ

- อบต. งิ้วราย

- อบต. ดงตะขบ

- อบต. ทับหมัน

- อบต. ทุ่งโพธิ์

- อบต. ไผ่หลวง

- อบต. วังสำโรง

- อบต. วังหลุม

- อบต.วังหว้า

- อบต.ห้วยเกตุ

อำเภอสามง่าม  

- เทศบาลตำบลสามง่าม

- เทศบาลตำบลกำแพงดิน

- เทศบาลเนินปอ

- อบต. สามง่าม

- อบต. กำแพงดิน

- อบต. รังนก

- อบต. หนองโสน

อำเภอทับคล้อ  

- เทศบาลตำบลทับคล้อ

- เทศบาลตำบลเขาทราย

- อบต. ทับคล้อ

- อบต. เขาทราย

- อบต. ท้ายทุ่ง

- อบต. เขาเจ็ดลูก

อำเภอบางมูลนาก  

- เทศบาลเมืองบางมูลนาก

- เทศบาลตำบลเนินมะกอก

- เทศบาลตำบลหอไกร

- เทศบาลตำบลบางไผ่

- เทศบาลตำบลวังตะกู

- อบต. บางไผ่

- อบต. ภูมิ

- อบต. ลำประดา

- อบต. วังกรด

- อบต. วังตะกู

- อบต. วังสำโรง

อำเภอวชิรบารมี  

- อบต. บ้านนา

- อบต. บึงบัว

- อบต. วังโมกข์

- อบต. หนองหลุม

อำเภอสากเหล็ก  

- เทศบาลตำบลสากเหล็ก

- อบต. สากเหล็ก

- อบต. คลองทราย

- อบต. ท่าเยี่ยม

- อบต. วังทับไทร

- อบต. หนองหญ้าไทร

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  

- เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

- อบต. โพธิ์ประทับช้าง

- อบต. ไผ่ท่าโพ

- อบต. ไผ่รอบ

- อบต. ดงเสือเหลือง

- อบต. ทุ่งใหญ่

- อบต. เนินสว่าง

อำเภอวังทรายพูน  

- เทศบาลตำบลวังทรายพูน

- เทศบาลตำบลหนองปล้อง

- อบต. วังทรายพูน

- อบต. หนองปลาไหล

- อบต. หนองพระ

อำเภอดงเจริญ  

- เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

- เทศบาลตำบลวังบงค์

- อบต. วังงิ้ว

- อบต. วังงิ้วใต้

- อบต. ห้วยพุก

- อบต. ห้วยร่วม10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2096 ครั้ง