logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขนาด 12 ที่นั่ง
  19 มีนาคม 2562
 • ตารางวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รถตู้) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
  6 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง
  6 มีนาคม 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  14 กุมภาพันธ์ 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง
  27 เมษายน 2558
 • การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ. 537 ถนนมธุรส ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  27 ตุลาคม 2557