logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบ งช. 1/2557
  30 สิงหาคม 2559
 • แบบ งช. 2/2557
  30 สิงหาคม 2559
 • แบบ งช. 3/2557
  30 สิงหาคม 2559
 • แบบ งช. 4/2557
  30 สิงหาคม 2559
 • แบบ งช. 5/2557
  30 สิงหาคม 2559
 • แบบ งช. 6/2559
  30 สิงหาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  25 กรกฎาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.04)
  25 กรกฎาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกบนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  25 กรกฎาคม 2559
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  25 กรกฎาคม 2559
หมวดหมู่เอกสาร