logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานด้านทั่วไป

 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
  18 ตุลาคม 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
  10 กันยายน 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  9 สิงหาคม 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมิถุุนายน 2562
  10 กรกฎาคม 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  10 มิถุนายน 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
  9 พฤษภาคม 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
  10 เมษายน 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  11 มีนาคม 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561
  10 มกราคม 2562
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  7 ธันวาคม 2561
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561
  9 พฤศจิกายน 2561
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
  8 พฤศจิกายน 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  8 พฤศจิกายน 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  8 พฤศจิกายน 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  13 กรกฎาคม 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  13 กรกฎาคม 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
  18 พฤษภาคม 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
  3 เมษายน 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  2 มีนาคม 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560
  2 มีนาคม 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559
  5 มกราคม 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  5 มกราคม 2560
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559
  23 พฤศจิกายน 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  4 สิงหาคม 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  21 มิถุนายน 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
  10 พฤษภาคม 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
  20 เมษายน 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  15 มีนาคม 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558
  18 กุมภาพันธ์ 2559
หมวดหมู่เอกสาร