logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
  24 กันยายน 2563
 • คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  9 สิงหาคม 2559
 • ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  6 กรกฎาคม 2559
 • คู่มือติดต่อราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
  17 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร