logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  15 ธันวาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  6 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  28 ตุลาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  11 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
  23 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ประเภทเงินนอกงบประมาณ)
  27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 มิถุนายน 2565
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นายช่างสำรวจ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (การประเมินครั้งที่ 2)
  21 มิถุนายน 2565
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นายช่างสำรวจ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน (การประเมินครั้งที่ 1)
  15 มิถุนายน 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  1 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ)
  2 สิงหาคม 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  12 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  24 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ
  16 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ)
  4 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  29 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี)
  21 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  13 มีนาคม 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 ธันวาคม 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  31 มีนาคม 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  28 มีนาคม 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559
  21 มีนาคม 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  8 มกราคม 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  4 มกราคม 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2558
  21 ธันวาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เวลา 9.00 น.
  16 มกราคม 2557