logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายนิพนธ์ เลิศล้ำ

ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน

 

 

นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร

ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

 

นางอัญชลี รอดผล

ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2559
 
 
นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557
 
 
นายวสันต์ สิทธิชัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552
 
 
นายธวัชชัย ชุมพรเกรียงไกร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551
 
 
นายสุวเมธ ร่มสุข
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
5 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1305 ครั้ง