logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

โครงสร้างหน่วยงาน

 
 
 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

 
นายนิพนธ์ เลิศล้ำ
Mr.Nipon Lertlum
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
niponnavy@hotmail.co.th
0-5661-3010 ต่อ 108

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 
นายนิพนธ์ นิลพันธ์
Mr.Niphon Nillaphun
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
baemgig.1970@gmail.com
0-5661-3010 ต่อ 104
 

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 

 
นางนงค์คราญ ขมินทกูล
Mrs.Nongkran Kamintakool
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 103
นางสาวชุติปภา วัฒนธานินทร์
MissChutiprapa Wattanatanin
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 103
นายก้องเกียรติ ปะละ
Mr.kongkiet Para
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 103

 

ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 
นายฐิติศักดิ์ ศรีทอง
Mr.Thitisak Srithong
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
topthisak@hotmail.com
0-5661-3010 ต่อ 107
 

เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 

 
นายนำพล ปั่นจั่น
Mr. Nomphon Phanchan
พนักงานสำรวจข้อมูล
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 106
นางอริยาภรณ์ รอดแก้ว
Mrs.Ariyaporn Rodkaew
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชำนาญการ
Ariyapornmo@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 106

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล

 นายทราพร กาญจนานิจ
Mr.Taraporn Kanjananid
นายช่างสำรวจอาวุโส
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 105
เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นางสาวพรพรรณ สมบุญโภชน์
MissPornphan Sombunpot
นายช่างสำรวจ
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 105
นายณรงค์ อินขำวงค์
Mr.Narong Inkumwong
นายช่างสำรวจ
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 105

 

 

 

 

นายกรีฑา ดิษดี
Mr.Kreetha Dissadee
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 105

 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

 

นางสาวชุติมา เชาว์คงคา
Miss chutima chaokongka
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 101

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป

 

 
นางสาวกรรณิการ์ จำปาทอง
MissKannaika Champathong
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Kannika01jai@gmail.com
0-5661-3010 ต่อ 101
นางสาวรักชนก สอนวงศ์
MissRakchanok Sonwong
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Pu-puthai@hotmail.co.th
0-5661-3010 ต่อ 101


นายนพดล เขียวเทียน
Mr.Noppadol khiewthien
พนักงานขับรถยนต์
rtpct@treasury.go.th
0-5661-3010 ต่อ 101
- | จำนวนเข้าชม 563 ครั้ง